06 15 838 913        Strippermarcotoro@gmail.com


Algemene voorwaarden


Financiële verplichtingen

1. Het overeengekomen bedrag is een uitkoopsom, alle op dit bedrag van toepassing zijnde belastingen en premieheffingen zijn niet inbegrepen. Marco Toro / Amsterdam Dinershows kwijt de Opdrachtgever van verplichtingen inzake heffing van
loonbelasting en premies volks- en werknemers-verzekering.

2. Alle financiële verplichtingen ter verwezenlijking van dit optreden, voorzien en onvoorzien, komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.Voor de opmaak van een factuur wordt € 7,50 administratie kosten gerekend.

Artiest Marco Toro

4. De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever en verbinden zich naar beste kunnen op te treden. De artiest heeft het recht het geluidsvolume te
produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Opdrachtgever verklaart met de prestaties van het artiest alleszins bekend te zijn.

5. De artiest is voldoende op tijd voor het optreden op de locatie aanwezig.
Mocht het toch het geval zijn dat de artiest iets verlaat is dan laat Marco Toro dit zo spoedig mogelijk weten en zorgt indien nodig/ gewenst voor vervanging.

6. De Artiest zal op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto of biografische bijzonderheden van Marco Toro voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.

7. De Opdrachtgever is tegenover Marco Toro / Amsterdam Dinershows verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

8. Iedere schade aangebracht aan attributen, geluidsapparatuur e.d. van Marco Toro zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen
taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. Marco Toro / Amsterdam Dinershows kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

9. Marco Toro is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, attributen etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan de veiligheidseisen. De Opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijk podium of een vrije ruimte voor het optreden en voldoende stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van de artiest onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening, al dan niet
ontstaan door regen of andere weersomstandigheden, lekkage of dergelijke, is Marco Toro gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is opdrachtgever gehouden de volledige gage aan de Amsterdam Dinershows uit
te betalen.

10. Marco Toro behoudt zich het recht voor in geval van Radio/TV-optredens of optredens in het buitenland deze opdracht te annuleren of te verplaatsen in overleg.


Annulering striptease afspraken

11. Bij een annulering of verplaatsing van een striptease optreden, binnen 3 dagen voor de geboekte datum is de opdrachtgever 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd aan Marco Toro / Amsterdam Dinershows.

12. Bij annulering van een striptease workshop.
Annulering 3 weken voor datum van de geplande workshop 20% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.
Annulering 1 week voor datum van de geplande workshop 50% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.
Annulering binnen 48 uur voor datum van de geplande workshop 80% annuleringskosten van het totale factuur bedrag.

Disclaimer

13. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij Amsterdam Dinershows.
Uw toegang hiertoe houd geen licentie in om deze informatie te veel voudigen en/of verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Showtime agency of derden.

14. Tijdens workshops, striptease optreden kunnen foto's worden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor promotie op onze social media kanalen.
Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je dit per mail of tijdens de boeking aan onze medewerkers doorgeven.

15.Deze website is ter goeder trouw gemaakt doch biedt geen garantie ( expliciet noch impliciet ) voor volledigheid en of juistheid van de informatie die zij bevat. Op deze informatie kun je je niet beroepen in verband met
beslissingen over de door ons aangeboden diensten.